Meer

Inhoud

We willen een goed bestuur zijn

We willen een goed bestuur zijn

Over bestuur, dienstverlening en veiligheid

We vinden dat het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie er vooral zijn voor ú. Dat ze dus goed moeten luisteren naar wat u wilt. Dat ze eerlijk, open en integer zijn. En dat ze natuurlijk ook hun taken goed (kunnen) uitvoeren. 

Doelstellingen

Wat willen we bereiken?

We willen meer samenwerken met gemeenten om ons heen om u goed van dienst te kunnen blijven. Samenwerking is vaak nodig omdat onze gemeente te maken krijgt met meer regels en wetten, die bovendien steeds ingewikkelder worden.

We willen zelf doen wat we zelf kunnen doen. En samenwerken als dat moet om te zorgen voor een goede kwaliteit van onze dienstverlening. Maar:

  • we dragen geen bevoegdheden van onze gemeente over aan anderen, ook niet voor uitvoering van de nieuwe Omgevingswet;

  • bij samenwerking zijn alle partijen gelijkwaardig;

  • samenwerking mag niet leiden tot herindeling van onze gemeente. 

Wat willen we bereiken?

We willen dat inwoners en bezoekers van Putten zich veilig voelen. We willen ook dat Putten een veilig dorp is. De gemeente heeft hierbij een belangrijke taak. Die moet zo veel mogelijk doen om onveilige situaties te voorkomen. En optreden als de veiligheid in gevaar wordt gebracht. 

 

Wat gaat dat kosten?

Niets extra’s. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is.

 

Wat willen we bereiken?

We willen dat onze gemeentelijke organisatie kwaliteit levert en de toekomst aankan. Zodat Putten zelfstandig kan blijven. We willen ook dat de organisatie wijkgericht werkt en op basis van de nieuwe cultuur. 

 

Wat gaat dat kosten?

  • We geven maximaal € 500.000 uit voor een interimmanager en voor kosten die we maken voor de organisatieverandering.
  • Als er een goed plan van aanpak ligt, doen we daar eventueel nog een keer maximaal € 500.000 bij.

Wat willen we bereiken?

We willen dat Putten een gemeentebestuur heeft dat zich richt op de samenleving. Een gemeentebestuur dat gelijke gevallen gelijk behandelt. Een gemeentebestuur dat eerlijk en open is en integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Een gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie die communiceren. Die naar u luisteren, met u meedenken, u uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maken en zorgen voor draagvlak voor hun besluiten. 

 

 Wat gaat dat kosten?

Er staat € 50.000 in de begroting voor communicatie. In 2014 gebruiken we dat bedrag om de ambtelijke organisatie te trainen op het gebied van communicatie. Vanaf 2015 stoppen we dit bedrag in het personeelsbudget om er de bestuursadviseur mee te betalen.