Programma's
We werken aan een prettig en veilig Putten

We werken aan een prettig en veilig Putten

Over de omgeving waar u woont

Putten moet leefbaar zijn. Een dorp dat er netjes en gezellig uitziet. Een dorp waar iedereen zich thuis voelt. Waar iedereen prettig kan wonen. Een dorp waar je veilig over straat kunt. 


We bieden zorg aan ieder die dat nodig heeft

We bieden zorg aan ieder die dat nodig heeft

Over onze samenleving

Putten moet een samenleving zijn, waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. En waar iedereen kan meedoen als volwaardig inwoner van ons dorp. Nu we als gemeente veel zorgtaken van de landelijke overheid gaan overnemen, hebben we zelf meer invloed op het bereiken van dat doel. 


We werken aan een gezonde economie

We werken aan een gezonde economie

Over economie en recreatiemogelijkheden

Putten moet een gemeente zijn met een gezond bedrijfsleven. Met recreatiebedrijven die kwaliteit bieden. Met een dorpscentrum dat levendig is. Met een buitengebied waar agrariërs een goede boterham kunnen verdienen. En met een gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur. 


We willen een goed bestuur zijn

We willen een goed bestuur zijn

Over bestuur, dienstverlening en veiligheid

We vinden dat het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie er vooral zijn voor ú. Dat ze dus goed moeten luisteren naar wat u wilt. Dat ze eerlijk, open en integer zijn. En dat ze natuurlijk ook hun taken goed (kunnen) uitvoeren. 


We gaan goed met uw geld om

We gaan goed met uw geld om

Over de financiën

Putten moet een gemeente blijven waar we niet meer geld uitgeven dan we binnenkrijgen. Een gemeente die niet de lasten van nu doorschuift naar volgende generaties. Een gemeente waar we ons bewust zijn dat geld van de gemeente uiteindelijk uw belastinggeld is. 


SAMEN DOEN!

Naar u luisteren. Zoveel mogelijk de Puttense inwoners en bedrijven betrekken bij besluiten die we nemen. Eerlijk en oprecht zijn. Handelen zonder aanziens des persoons. Vertrouwen hebben in onze eigen inwoners, maar ook krachtig optreden als inwoners dat vertrouwen schenden. Ruimte bieden. Zaken snel en samen aanpakken. 

Zo gaan we het met het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders doen in de komende jaren.

'We', dat zijn WijPutten, ChristenUnie en SGP. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart besloten deze drie partijen met elkaar een nieuw College van Burgemeester en Wethouders te vormen. De afspraken die we maakten voor de jaren 2014 - 2018 staan in dit coalitieakkoord.

Extra aandacht voor drie projecten

We willen de komende tijd onder meer geld steken in verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, in verkeersveiligheid en in bedrijvigheid. Er zijn drie projecten waaraan we extra aandacht en snelheid willen geven. Voor elk van die projecten is één van de drie wethouders van A tot Z de eerstverantwoordelijke.

  • Wethouder Roelof Koekkoek van Wij Putten krijgt de verantwoordelijkheid voor alles wat met het centrum te maken heeft. Hij maakt een plan voor het dorpscentrum. Met dit plan willen we voorkomen dat winkels en panden leeg komen te staan. In het plan krijgt de detailhandel veel aandacht.

  • Wethouder Ard Kleijer van de ChristenUnie krijgt de zorg en maatschappelijke participatie als taak. Het gaat hierbij om taken die de nationale overheid overdraagt aan de gemeente. 

  • Wethouder Nico Gerritsen van de SGP gaat er alles aan doen om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven zo goed mogelijk te maken. De medewerkers van de gemeente moeten dicht bij u komen te staan. En meer klantgericht en efficiënter werken. 
Samen komen we verder 
Daarom willen we het gevoel laten terugkomen dat de directe woon- en leefomgeving niet alleen van de gemeente is, maar van iedereen. Wij gaan het ‘Samen DOEN!’
 
We zijn trots dat wij het collegeprogramma op digitale wijze kunnen aanbieden. Wij hopen dat het hierdoor niet alleen voor bestuurders en politici beter toegankelijk wordt, maar juist ook voor burgers en andere belangstellenden. Raadplegen kan vanuit verschillende invalshoeken : per thema, per portefeuillehouder en per uitvoeringsgjaar. Deze ontwikkeling past in ons streven naar een verdere digitalisering van de planning & control-cyclus en een verbetering van de transparantie. Met voortvarendheid gaan wij het coalitie-akkoord uitwerken en door middel van de jaarlijkse verantwoordingsdebatten gaan wij inzicht geven in hoeverre wij onze doelstelling gaan halen. 
 

            

Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Putten.

Van links naar rechts: Burgemeester Lambooij, Wethouder Koekkoek, 
Wethouder Kleijer, Wethouder Gerritsen, Gemeentesecretaris Pekelsma.

Documenten